Priv8 Home Root Uploader by Rizky21ID - Salafiyah N0013 Hacker
Linux sv32.vipserv.org 5.4.81-xxxx-std-ipv6-64 #2 SMP Mon Dec 7 02:29:34 CET 2020 x86_64

Współpraca

■ Forum Polanka
■ Katalog Pszczelarski
■ LTP
■ "Pszczelarstwo"
■ Pasieka
■ Pszczelarska Oficyna
■ PszczeliPark
■ Pszczoły.Pl
■ pszczoły.rolnicy.com
■ PWRSA
■ PZP
■ rolnicy.com
■ Sądecki Bartnik
■ SPP Polanka
■ ŁYSOŃ

Miód Polski

Ankieta I

Rasa pszczół w Twojej pasiece

 • kraińska (48%, 61 Votes)
 • Buckfast (23%, 29 Votes)
 • krzyżówki (10%, 13 Votes)
 • kaukaska (9%, 11 Votes)
 • włoska (6%, 7 Votes)
 • środkowoeuropejska (4%, 7 Votes)

Total Voters: 127

Loading ... Loading ...

Ankieta II

Do jakiej organizacji pszczelarskiej należysz?

 • - Polski Związek Pszczelarski (38%, 38 Votes)
 • - Nie należę do żadnej organizacji (38%, 38 Votes)
 • - Mam zamiar się przyłączyć (13%, 13 Votes)
 • - SPP Polanka (6%, 6 Votes)
 • - Związek niezrzeszony w PZP (5%, 5 Votes)
 • - Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych (0%, 0 Votes)

Total Voters: 99

Loading ... Loading ...
To view the gallery in a popup window, click here.

Pracownia pasieczna

Z punktu widzenia obowiązujących obecnie przepisów sanitarno – weterynaryjnych pracownia pasieczna jest najważniejszym elementem pasieki. Wielu pszczelarzom trudno zaakceptować taki punkt widzenia. Do niedawna wydawało się nam, że najważniejsze są pszczoły, matki, pożytki, pogoda i ule. Jednak my, pszczelarze, wytwarzamy produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego przeznaczone na rynek. Wiążą się z tym określone wymogi, które musimy spełniać, jeśli chcemy na tym rynku funkcjonować, a dotyczą one właśnie warunków pozyskiwania tych produktów. A więc warunków, jakie powinny być spełnione w pracowni.

Jeszcze niedawno pracownia pasieczna, zwłaszcza dla pasieki amatorskiej, niewiele różniła się od działkowej altany, w której wykonywano oprócz prac związanych z odbiorem miodu wiele innych czynności. Przygotowanie i naprawa sprzętu, sporządzanie syropu, wytapianie wosku, prace związane z utrzymaniem obejścia i pasieczyska, a nawet przygotowywanie i spożywanie posiłków, gdy pasieka była oddalona od domu – to wszystko robiło się w pracowni. Obecnie pracownia jako pomieszczenie do pozyskiwania miodu z plastrów ma służyć tylko temu celowi, co zresztą jest regulowane Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

Pracownia może być przewoźna, jeżeli będą w niej spełnione wszystkie wymienione warunki, co może być trudne lub wręcz niewykonalne. Dlatego w pasiekach wędrownych należy tak zorganizować pracę, by po miodobraniu przewozić plastry z miodem do pracowni stacjonarnej i tam je wirować.

Beczki i inne duże pojemniki z miodem można ustawiać na paletach. Wtedy łatwo się je przewozi paleciarką lub wózkiem widłowym.

Samochód, którym przewozi się miód, na przykład do sklepu lub klienta, powinien spełniać warunki środka transportu przystosowanego do przewozu produktów spożywczych. Przepis ten dotyczy transportu produktów przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej. Dlatego plastry z miodem z pasieki do pracowni można przewozić „normalnym” samochodem, nie posiadającym żadnych atestów.

Pracownia pasieczna

Pracownia pasieczna to pomieszczenie, zespół pomieszczeń lub budynek, w którym wykonywane są prace pomocnicze związane z prowadzeniem pasieki oraz pozyskiwane są produkty pszczele (wirowanie miodu, wytapianie wosku, suszenie obnóży pyłkowych, czyszczenie propolisu i inne).

W pracowni pasiecznej pozyskuje się i konfekcjonuje produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego, musi więc ona spełniać określone wymogi weterynaryjne i sanitarno – higieniczne. Dotyczy to również sprzętu używanego przy pozyskiwaniu miodu, który musi być wykonany z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Biorąc pod uwagę obowiązujące obecnie przepisy sanitarne i weterynaryjne, najważniejszym miejscem w pasiece jest właśnie pracownia. Wielkość pracowni i innych pomieszeń zależy od wielkości pasieki, ale wymagania sanitarno – epidemiologiczne są takie same dla wszystkich pasiek i muszą być respektowane przez wszystkich pszczelarzy. Pomieszczenia, w których wiruje się i konfekcjonuje miód muszą być oddzielne. Nie mogą być wykorzystywane do innych celów i prac (magazyn, przygotowanie i remont sprzętu pasiecznego). Pracownia powinna być zabezpieczona przed dostępem pszczół i gryzoni. Wysokość pomieszczeń powinna się mieścić w granicach 2,5 ÷ 3,2 m. Podłoga pracowni musi znajdować się powyżej otaczającego ją terenu. Na jedną osobę zatrudnioną w pracowni nie powinno przypadać mniej niż 2 m2 powierzchni podłogi, nie zajętej przez ustawione w pomieszczeniu urządzenia. Pracownia musi być oświetlona światłem naturalnym, dlatego wymagana jest odpowiednia powierzchnia okien. Stosunek powierzchni okien (światło ościeżnic) do powierzchni podłogi nie może być mniejszy niż 1 : 8. Okna muszą posiadać siatki ochronne. Pracownia musi być też wyposażona w oświetlenie elektryczne.

W przypadku gdy pomieszczenie (pracownia) jest pomieszczeniem stałej pracy w rozumieniu ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dla zastosowania wyłącznie oświetlenia światłem sztucznym, w tym elektrycznym, jest wymagane uzyskanie zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

Podłoga musi być wykonana z z nieprzepuszczalnego, łatwo zmywalnego materiału ze spadkiem do kratki ściekowej. Również ściany muszą być zmywalne, nienasiąkliwe i nietoksyczne (glazura lub lamperia). Ścieki muszą być odprowadzane do sieci kanalizacyjnej lub szamba użytkowanego zgodnie z przepisami sanitarnymi. Pomieszczenia, w których pozyskuje się i konfekcjonuje miód muszą być zaopatrzone w bieżącą wodę pitną. Właściwości fizyko – chemiczne i bakteriologiczne wody pochodzącej z sieci wodociągowej powinny być badane raz w roku, a pochodzącej z własnego ujęcia dwa razy w roku. Instalacja elektryczna musi spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Pracownia pasieczna powinna być zbudowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przeciwpożarowymi. Osoby zajmujące się pozyskiwaniem produktów pszczelich powinny posiadać aktualne zaświadczenia lekarskie dopuszczające do wykonywania pracy w bezpośrednim kontakcie z żywnością i muszą mieć odpowiednią wiedzę na temat higieny. Odzież osób pozyskujących i konfekcjonujących miód musi być czysta i nie może wydzielać obcych zapachów. Niezbędnym elementem wyposażenia pracowni pasiecznej jest apteczka zawierająca materiały i środki pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, skaleczeniach, oparzeniach i pożądleniach.

Każda pracownia powinna mieć pomieszczenie socjalne, łazienkę i WC. Wielkość tych pomieszczeń zależy od liczby osób zatrudnionych.

Każda pasieka musi posiadać magazyny przeznaczone do przechowywania miodu w opakowaniach zbiorczych i detalicznych, cukru (lub innych odżywek), plastrów i sprzętu pszczelarskiego. Magazyn przeznaczony do przechowywania miodu powinien posiadać ściany i podłogę dające się utrzymać w stałej czystości, z materiałów łatwo zmywalnych. W magazynie miodu powinna być utrzymywana niska wilgotność powietrza i temperatura zbliżona do 18° C. W magazynie takim można przechowywać cukier i inne pasze dla pszczół. Syrop cukrowy należy przygotowywać w oddzielnym pomieszczeniu, mającym bezpośrednie połączenie z magazynem cukru. Ściany i podłoga w tym pomieszczeniu muszą być zmywalne, powinna być też doprowadzona bieżąca woda. Pomieszczenie takie powinno być skanalizowane.

Do wykonywania pozostałych prac pasiecznych, jak przetapianie plastrów, klarowanie wosku, przygotowywanie ramek i innego sprzętu, czynności związanych z wychowem matek i innych, powinno być wykorzystywane oddzielne pomieszczenie. Większe pasieki dodatkowo wyposażone są w nieduży warsztat stolarski. Pomieszczenia te powinny spełniać takie same warunki techniczno – sanitarne jak magazyn miodu, z uwzględnieniem zapewnienia właściwego oświetlenia słonecznego (stosunek powierzchni okien do podłogi nie mniejszy niż 1 : 8 ) i elektrycznego. W każdej pasiece musi być pomieszczenie służące do magazynowania suszu, ramek, korpusów, nadstawek, sprzętu do wychowu matek, poławiaczy i innego sprzętu stanowiącego ruchome wyposażenie pasieki. Niezbędne jest też oddzielne pomieszczenie , w którym przechowywany jest sprzęt do utrzymania czystości, porządku i właściwego wyglądu obejścia pracowni i pasieczyska. Każda pasieka bowiem musi być wyposażona w podstawowe narzędzia ogrodnicze, jak grabie, grackę, szpadel, widły amerykańskie, piłę „lisi ogon”, sekator, kosę lub kosiarkę do trawy, oraz sprzęt służący do sprzątania obejścia (miotła, łopata itp).

Zarówno pracownia, jak i pomieszczenia magazynowe powinny być wyposażone w określony we właściwych przepisach sprzęt przeciwpożarowy.

 

 

Comments are closed.